Základní pojmy

V této kapitole se budu věnovat  oblasti projektování rekonstrukcí a modernizací. Ta je ve výstavbě určena na stanovení zásadních požadavků na odborný výkon vybraných činností ve výstavbě. Pro stavbu jsou přeně vymezeny činnosti, u kterých je nutná tzv. autorizace, ověření odborné způsobilosti.

Výše uvedené je nutné pro tuto činnost:

Projektování staveb
Hodnocení vlivu staveb na životní prostředí
Statické a dynamické výpočty konstrukcí staveb
Vedení staveb a provádění dozoru
Průzkumy, zkoušení a  diagnostika staveb
Geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce
Zpracování územně-plánovací dokumentace

V souladu se směrnicemi Evropskéunie jsou zdůrazňovány zejména tyto základní požadavky na stavby:

Protipožární ochrana
Bezpečnost užívání
Ochrana proti hluku
Úspora energií
Mechanická pevnost a stabilita
Tepelná izolace
Hygiena, zdraví a ochrana prostředí

Jde o taxativní výpočet základních funkčních požadavků, které odpovídají mezinárodní normě ISO6241, což jsou normy funkčních požadavků ve výstavbě, z nichž se odvozují dílčí požadavky na jednotlivé výrobky. souběžně s tím se však klade důraz i na ekonomické aspekty včetně tzv. ekonomicky podložené doby životnosti výrobků. Podrobný výpočet základních požadavků je dále rozveden v interpretačních dokumentech. Ze strany požadované úrovně spolehlivosti splnění základních požadavků se ve Směrnici rady dále uvádí, že v souvislosti s odlišnými geografickými a klimatickými podmínkami na národní, regionální nebo lokální úrovni může vést každý základní požadavek k zavedení různých technických dokumentů a požadavků. Například při porovnání dřevostaveb v Norsku a Čechách jsou vidět markantní rozdíly přípravy materiálů a jejich životnosti.
Navazující Směrnice pro stavební výrobky definují požadavky na stavební výrobky. Ve smyslu interpretačních dokumentů jsou tyto požadavky dále rozpracovány v souboru Evropských technických předpisů, které zahrnují obecně dva druhy dokumentů:

Harmonizované normy zpracované Evropskou organizací pro normalizaci (CEN/CENELEX), nebo, pokud takové normy neexistují.

Evropská technická osvědčení (European Technical Approvals), vydávaná příslušnými institucemi, nominovanými členskými státy společenství.

Ve smyslu Směrnice rady pro stavební výrobky jsou členské státy povinny Evropské technické předpisy zavést a současně zrušit platnost odpovídajících národních předpisů.

Pro používání evropských norem musí být tedy vypracovány národní aplikační dokumenty, v nichž budou uvedeny seznamy závazných národních norem a doplňková ustanovení upřesňující požadavky, které však nesmí narušit koncepci Evropských technických předpisů.

To rovněž znamená stavební fondy soustavně udržovat v původním stavu tak, aby jako celek dobře plnily po určitou dobu svou funkci. Především je nutné podtrhnout nutnost řešení životnosti, trvanlivosti a spolehlivosti, zejména analytické definice spolehlivosti, zabezpečení prostředků na zajištění jakosti stavby v celém cyklu životnosti, preventivní údržby atd.