Výklad základních pojmů

 

Adaptace

je ve stavebnictví úprava, přizpůsobení objektu nebo jeho části pro jiný nebo dosavadní účel.

Asanace

(ozdravění) se vztahuje na proces, kterým se zdravotně upravují městské čtvrti. Je to souhrn technických, biologických, sociologických, demografických a ekologických zásahů.

Bytový dům

 

obytná budova o čtyřech a více bytech přístupných ze společného komunikačního prostoru se společným hlavním vstupem z veřejné komunikace.

Demolice

bourání, zboření, zpustošení – znamená ve stavebnictví stržení (snesení ) objektu, příp. celých městských obvodů nebo jejich částí.

Ekonomická životnost 

rozumí se doba od realizace objektu (stavby) až do jejího hospodářského (ekonomického) zániku. Z pohledu ekonomického bychom tuto životnost mohli charakterizovat jako dobu, během které poklesne pořizovací hodnota objektu v důsledku opotřebení k nule. Ekonomická životnost bývá v převážné většině případů kratší než životnost technická.

Katastr 

katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v České republice (Český úřad zeměměřičský a katastrální), zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitosti. V katastru se evidují katastrální území, pozemky, stavby, byty, právní vztahy, nájmy, půjčky atd. katastr obsahuje: geometrické a polohové určení, parcelní čísla, evidenci stavby, místní a pomístní názvosloví atd.

Konzervace 

je odborné zajištění památky před chátráním, rozpadem nebo vůbec před pokračováním rozkladného procesu, aniž se mění, doplňuje či rekonstruuje stav památky, v jakém se dochovala. V praxi to znamená celou škálu postupů, chemicko-technologických procesů, ale i celých stavebně-technických prací.

Modernizace

je taková úprava, jíž se při uplatňování prvků technického pokroku nahrazují části hmotného investičního majetku modernějšími částmi za účelem odstranění následků opotřebení a zastarání vlivem technického rozvoje, zvyšuje se vybavenost hmotného investičního majetku, popřípadě se rozlišuje jeho použitelnost. Ve výstavbě se jí rozumí tedy taková změna stavby, kterou se zvyšují (modernizují) užitné vlastnosti stavby nebo její části, aniž se mění její účel. Pro účely zákona o daních z příjmů se modernizací rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

Nástavba

Změna dokončené stavby, kterou se zvětšuje objem stavby směre vzhůru, tj. stavba se zvyšuje.

Nemovitost

je podle paragrafu obč. zákona jednak pozemek,  jednak stavba, pokud je spojena se zemí pevným základem.

Opravami

se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení objektu (základního prostředku) do provozuschopného stavu. Obnovují se jimi technické vlastnosti, odstraňují funkční, vzhledové a bezpečnostní nedostatky.

Památka

je kulturní statek, který je dokladem historického vývoje společnosti, jejího umění, techniky, vědy a jiných oborů lidské práce a života, je jí i dochované historické prostředí sídelních celků a architektonických souborů nebo věc, která má vztah k význačným osobám a událostem dějin a kultury.

Parcela

je pozemek zobrazený na mapě s označeným parcelním číslem. (Jeden pozemek se může skládat z více parcel).

Porucha

je souhrn fyzikálních, chemických nebo jiných procesů, které narušují únosnost, použitelnost nebo trvanlivost objektu či konstrukce.

Pozemek

je definován jako část přirozeného zemského povrchu, oddělená od sousedních částí trvalým rozhraničením, hranicí správní, vlastnickou nebo užívací.

Přestavba

souhrnný název pro rekonstrukci, modernizaci a rozšíření (nástavba, přístavba).

Přístavba

změna dokončené stavby, jíž se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou.

Rekonstrukce

obnovovací práce prováděné za účelem uvedení objektu do původního stavu. Rekonstrukce je konstrukční a technologická úprava dosavadního hmotného investičního majetku nebo jeho části, která má obvykle za následek změnu technických parametrů, popřípadě změnu funkce a účelu hmotného investičního majetku. Rekonstrukce je často spojována s modernizací. Pro účely zákona o daních z příjmů se rekonstrukcí rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.

Restaurace 

je metoda, která vesměs nastupuje po provedené  konzervaci. Jde o doplnění drobných chybějících částí či prvků. Restaurování je nejrozšířenější u památek uměleckých, tj. obrazů, soch, fresek atd. U staveb jde většinou o povrchovou obnovu a opravu fasád, stropů interiéru.

Restituce

je častý postup u památkových objektů i uměleckých děl, kdy na základě výsledků průzkumu je odkryt zachovalý, pozdější méně hodnotnou úpravou. Zakrytý původní vzhled či dílčí prvek, detail, konstrukce. Je to např. vybourání příček, jimiž byl rozčleněn původní velký prostor.

Rodinný dům

stavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví.

Stavba

za stavbu se považují veškeré stavby bez zřetele na jejich stavebně-technické provedení, např. budovy, věže, stožáry, komunikace, zdi, pomníky apod. Mohou být trvalé nebo dočasné.

Stavby a zařízení pro civilní ochranu

umisťují se zpravidla v obytných a výrobních zónách sídelních útvarů. Tyto stavby se navrhují podle zvláštních předpisů.

Stavby občanského vybavení

se musí dispozičně řešit tak, aby byla plně zajištěna jejich funkce, hygiena, požární bezpečnost, bezpečnost práce a technických zařízení a pohoda návštěvníků. Kde se předpokládá shromažďování diváků nebo návštěvníků, stanoví se jejich nepřekročitelný limit. Tento limit se vyznačí před hlavním vstupem do každého shromažďovacího prostoru. Mezi stavby občanského vybavení řadíme stavby např. pro školství a kulturu, zdravotnictví, služby, tělesnou výchovu, motorismus, správu a řízení.

Stavby pro bydlení

jsou bytové domy, u nichž převažuje funkce bydlení, a rodinné domy.

Stavby pro dopravu, rozvod energií a vodní hospodářství

tyto stavby nesmějí výrazně rušit ráz krajiny. Musí dodržovat podmínky ochrany vodních pramenů a toků, ochrany kulturních památek a přírodních výtvorů apod.

Stavby pro výrobu a skladování

umisťují se ve výrobní zóně sídelních útvarů, případně i v obytných zónách nebo ve volné krajině. Mezi tyto stavby řadíme objekty průmyslu, zemědělství, skladování, těžební práce.

Stavební pozemek

pozemek k zastavění vhodný svými vlastnostmi, zejména polohou, velikostí, základovými poměry umožňujícími účelnou i hospodářskou realizaci a bezpečné užívání staveb.

Technická životnost

rozumí se doba, po kterou objekt (stavba, část objektu) plní předpokládanou funkci a slouží svému účelu.

Udržování, údržba

je pravidelná péče o objekt (základního prostředku), kterou se zpomaluje průběh procesu fyzického opotřebení, předchází se jeho následkům tak, aby se zajistil jejich provozuschopný stav a bezpečný provoz, případně se odstraňují drobné závady.

Vada

je skrytý nedostatek konstrukce, způsobený nevhodným návrhem (v projektu) nebo provedením. Vada nemusí vždy znamenat menší únosnost nebo použitelnost konstrukce.

Vestavba

změna dokončené stavby, kterou se nemění objem, ale dochází k novému členění a uspořádání v ní obsažených prostor.

Technické zařízení budov

je soustava zařízení, souborů strojů a zařízení nebo ucelených systémů, který svým provozem vytváří podmínky pro užívání budovy a spoluvytváří optimální podmínky a parametry pracovního nebo životního prostředí v budově. Technická zařízení budov jsou navrhována komplexně (jako systém) v dokumentaci souborného řešení projektu, jsou pak podrobněji členěna v navazující realizační dokumentaci projektu a následně realizována.

Zeleň sídelních útvarů

jednotlivé zóny sídelních útvarů se musí přiměřeně vybavit plochami zeleně.