Jak se dá nafouknout byt

S neustále se zvyšujícími nároky na kvalitu bydlení a zastaráváním stávající panelové zástavby stoupá i nespokojenost uživatelů těchto bytů. Na několika příkladech jsme již několik možných stavebních úprav panelákového bytu názorně ukázali. Jednou z dalších možností je odstranění či přestavba nenosných příček.

Ve většině panelových objektů jsou příčky tvořeny železobetonovými prefabrikáty, mohou však být i pórobetonové nebo zděné. V případě, že se jedná o panely, jsou nenosné a bývaly určeny zpravidla pro skladebnou výšku světlou podlaží2,6 m. Jejich tloušťka je60 mm, o něco méně se používaly prefabrikáty o tloušťkách 65 nebo80 mm. Z pohledu statika tyto příčky nejsou nijak významně exponovány, protože se jedná pouze o výplňové konstrukce, jejich výztuž bývá zpravidla minimalizovaná. Některé příčky v panelových domech nejenomže rozdělují prostor, ale současně plní i další důležitou funkci – bývají v nich totiž uloženy elektroinstalace (například vertikální vedení ke svítidlům apod.)

Pokud bylo při stavbě použito příček z příčkových dílců vyrobených z lehkého betonu (např. Siporexu), vedení se zpravidla ukládalo do svislých drážek o průřezu 25 x20 mm. Po uložení vodičů se tyto drážky zapravovaly sádrou.

U železobetonových příček se vodiče ke spínačům protahovaly předem připravenými prefabrikovanými dutinami. V případě, že bylo použito montovaných dveřních zárubní, vedení se ukládalo do elektroinstalačních trubek o průměru13,5 mm, umístěných v dutině mezi zárubní a ostěním panelu. Vstup do této dutiny zajišťovala rozšířená drážka v podlaze u paty zárubně.

Pro elektrické zásuvky se používaly panelové krabice pro montáž na povrchu panelu. U montovatelných zárubní se dále aplikovaly speciální nízké zárubňové spínače a tlačítkové ovladače. Svorkování se provádělo rovněž v panelových krabicích. V případě železobetonových příček se do připravených kapes osazovaly kruhové krabice o průměru80 mma hloubce55 mm. Vzhledem k univerzálnosti příčkových panelů však nemusely být všechny elektroinstalační dutiny vždy využity.

S rozvojem těžké panelové prefabrikace se podstatná část vertikálních elektrorozvodů začala místo ve stěnových panelech pokládat v betonových příčkách. Tento postup měl umožnit oddělení elektroinstalačních prací od hrubé montáže stavby. Jeho přínosem mělo být zejména snížení stavební pracnosti.

Při bourání betonových příček je nutné pečlivě připravit postup práce tak, aby nebyla narušena bezpečná stabilita.

Příčky se totiž mohou v některých případech o sebe dokonce opírat. Je důležité si uvědomit, že současně s vybouráním těchto stěn přijdeme i o elektroinstlační rozvody v nich.Novou elektroinstalaci pak musíme přizpůsobit i nové dispozici.

K bouránní příček je nutné přizvat statika, aby navrhl vhodný postup a upozornil na možná úskalí. Panely obsahují výztuž a jsou navíc ve zhlaví a v patě ukotveny buď vzájemně, nebo do nosné konstrukce. Tyto celoplošné dílce jsou buď plné, nebo obsahují zabudované dveřní otvory. Délka jednoho dílce dosahovala maximálně6 m.

Bourací práce mohou být různého rozsahu. Někdo se může rozhodnout pouze pro vyjmutí jediného příčkového panelu, jako tomu bylo u uživatele bytu v Praze. V tomto případě se bourání obešlo téměř bez jakýchkoliv problémů. Někdy však může nespokojenost s dispozicí dostoupit takového stupně, že uživatel bytu neváhá odstranit vše, co mu stojí v cestě. Byt si potom může nechat doslova znovu ušít „na tělo“. Příznivci otevřených volných prostor mají možnost svůj „nový“ byt pojmout i zcela netradičně. Jedná se však o finančně velmi náročné akce, jejichž realizátoři si často zaslouží velké uznání.

Pokud se rozhodneme například pro posunutí nebo vybourání dalšího dveřního otvoru v příčce, pak je nutné ze statických důvodů nahradit odstraněnou výztuž a zabezpečit kotvení ocelového svařence v nově vzniklém nadpraží.

Pracovní postup

  • Nutné statické zabezpečení spočívá v instalaci zesilujícího ocelového rámu tvořeného v bočních částech U-profily.
  • Konstrukci v horní části propojíme ocelovou pásnicí, přičemž světlé rozměry takto vzniklého rámu mohou být např. 900 x 2050 (2100) mm. Rám se potom svaří nosnými koutovými oboustrannými svary.
  • Ocelovou konstrukci přikotvíme v bocích i v nadpraží nejlépe po 300 až400 mmke stávající výztuži pomocí přivařených ocelových trnů.
  • Celý rám obalíme pletivem a v bočních částech betonem tř. B 20.
  • V nadpraží provedeme zespodu ochranný postřik cementovou maltou. Je však možné aplikovat pouze antikorozní nátěr bez pletiva.

Na bourací práce doporučujeme přizvat firmu, která má s touto činností již dřívější zkušenosti. Některé již dokáží tuto nepopulární práci provádět téměř „bezprašně“ a s maximálním ohledem na běžný chod domácnosti.